English צור קשר
0

שינוי האקלים ותופעות ההתחממות הגלובלית, כמו גם ההכרה כי  האדם מהווה את הגורם המרכזי למשבר הנוכחי , יוצרים  חלון הזדמנויות לצמצום תופעות משבר האקלים  העולמי.

 

בוורטקס אנרגיה אנו מבינים כי לפתחנו,חלון הזדמנויות למניעת משבר האקלים הוא מיידי ומצומצם וכי יש לפעול לאלתר להפחתת פליטת גזי חממה לאוויר.על רקע זה אנו מנסים לתרום בדרכנו להפחתת פליטת גזי חממה בישראל.

הקונצנזוס המדעי המצביע על הצורך להפחית את פליטות גזי החממה באופן גלובלי בלמעלה מ- 50% עד לשנת 2050, וכן הקביעה כי על המדינות המפותחות להפחית לכל הפחות בין 25%-40% עד לשנת 2020 (ביחס לסך פליטות גזי החממה בשנת 1990), על מנת למנוע את התרחשותו של אסון אקלימי של ממש.   יוצרים הזמדנויות של ממש כבר היום.


מעבר לניהול משקי אנרגיה בצורה יעילה, צמצום הפעלת גורמי ייצור מזהמים או החלפתם באמצעים לא מזהמים הם תחילתו של השינוי. בוורטקס אנרגיה אנו מאמינים כי ניתן לשנות ולהשפיע על הסביבה. יתריה מזו המודל העסקי שלנו גורס כי יעלות אנרגטית הינה כורח, אותו ניתן להשיג רק בשקיפות ושיתוף פעולה מלא בין אינטרס הלקוח לאינטרס של וורטקס אנרגיה כחברה מסחרית – שיתוף פעולה זה חייב שיהיה רתום לטובת צרכי הסביבה.

רק מודל של WIN WIN   בין הלקוח, לסביבה לוורטקס אנרגיה הוא בעל ייתכנות כלכלית. ורק מודלים כלכלים שכאלו יחוללו את השינוי בהפחתת המזהמים הנפלטים לאוויר.

אימוץ יעדי הפחתה ברורים לפליטת גזי חממה צפוי להביא לשיפור משמעותי גם מבחינה סביבתית מקומית, כאשר צעדים להפחתת פליטות גזי החממה צפויים להביא להפחתה במזהמים נוספים הפוגעים באיכות הסביבה ובבריאות הציבור.

תכנון מושכל ובר קיימא של מערכות לניהול אנרגיה במוסדות הן המפתח המבוסס על הידע הטכנולוגי  הקיים ב וורטקס אנרגיה כיום בהתאמה למאפיינים  הייחודיים של כל פרויקט ופרויקט. 

מדיניות וורטקס:

הנהלת וורטקס החליטה לשפר את איכות העבודה ולהטמיע את העבודה על פי  דרישות התקן הבינלאומי  לניהול איכות  9001:2008 ISO, ואיכות הסביבה iso 14001:2004
החברה תטמיע את ניהול האיכות ושיפור בכל תחומי פעילותה בארץ.

הכללים שעל פיהם נתחייב לפעול:
עמידה בחוקים, צווים ותקנות הישימים לבטיחותם, איכותם וביצועיהם של המוצרים
ניהול מערכת איכות עפ"י דרישות ת"י  ISO 9001:2008, iso 14001:2004
ביצוע יעיל ואפקטיבי של התהליכים ברמה מקצועית ושאיפה למצוינות
תיאום מלא לדרישות לקוח ולשביעות רצונו
בקרה מתמדת על מתן שירות ואיכות המוצרים
הובלת סקרי הנהלה להבטחת התאמתה ויעילותה של מערכת האיכות
הבטחת זמינות משאבים נחוצים לניהול ובקרה של מערכת האיכות והכשרת כח אדם,
ייקבעו מטרות ויעדים אחת לרבעון וייבדקו אחת לחציון כדי לבדוק עמידה בהם. 
לפתח מוצרים, שרותים ותהליכים שיאפשרו הקטנה של צריכת משאבים מתכלים וחומרי גלם בעלי השפעה על הסביבה ולשאוף לביטול השפעות מסוכנות על הסביבה כתוצאה מפעילות החברה.
לפעול להגברה של המודעות לצורך בהגנה ובשיפור הסביבה. אנו נבטיח שכל העובדים וקבלני המשנה של החברה הנם בעלי מודעות להשפעת פעילות החברה ועבודתם על הסביבה ומטמיעים את מדיניות החברה ואת המטרות והיעדים בנושאי ניהול סביבה.
לפעול בהתאם לחוקים ולתקנות במדינת ישראל ודרישות בינלאומיות אחרות להגנה על הסביבה, החלות על פעילות החברה והמוצרים. 
להטמיע את מערכת ניהול הסביבה בכל הפעילויות העסקיות של החברה.
לפעול בשיתוף עם לקוחות וספקים של החברה כדי לעזור להם לשפר את ההשפעה של פעילותם העסקית על הסביבה במיוחד בנקודות הממשק עם פעילות החברה.

לראש העמוד